کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مؤلفه‏ های کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه)


EBTEKAR

چکیده
  نوآوری و کارآفرینی برای توسعه پایدار و تعالی ایران اسلامی، مستلزم نگاه علمی، منطقی، پویا، همه جانبه و مستمر در قالب سند چشم‏انداز بیست ساله نظام است. هدف از این مقاله بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مؤلفه‏های کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه در قالب پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی می­باشد. جامعه مورد پژوهش را تمامی کارمندان ستادی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه که تعدادشان 270 نفر بوده است، تشکیل می­دهند که با روش نمونه‏گیری ساده تصادفی تعداد 162 نفر با استفاده از جدول کرجسی – مورگان انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده‏ها از دو پرسشنامه کارآفرینی سازمانی محقق ساخته و پرسشنامه فرهنگ سازمانی استاندارد کمرون و کویین استفاده شد. روایی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی با استفاده از منابع موجود و نظرات صاحب نظران تأیید شد و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن به‏ ترتیب برای مقیاس‏های فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی، 83/0 و 90/0 به‏دست آمد.داده‏های جمع آوری شده به دو شیوه توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده) تجزیه و تحلیل شده‏اند. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین متغیر فرهنگ سازمانیبا مؤلفه‏های کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنا‏داری وجود دارد و فرهنگ حاکم بر سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه فرهنگ سلسله مراتبی است. 
   کلیدواژگان
کارآفرینی سازمانی؛ فرهنگ سازمانی؛ جهاد کشاورزی کرمانشاه

دانلود مقاله

دسته : مقالات کارآفرینی (فارسی) , مقالات کارآفرینی , کارآفرینی نویسنده : کلینیک تخصصی کارآفرینی تاریخ انتشار : دوشنبه ۰۱/آذر/۹۵