کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

رابطه صفات شخصیتی و خلاقیت در نوجوانان


EBTEKAR

چکیده
  در این پژوهش برای بررسی رابطه بین صفات شخصیتی با خلاقیت با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای، 125 نفر از دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران انتخاب شدند. سپس پرسشنامه‏های شخصیت ان ایی اُ[1]، خلاقیت عابدی را تکمیل کردند. داده‏های به دست آمده با آزمون‏های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد که وجدانی بودن، گشودگی به تجربه و توافق پذیری با خلاقیت رابطه مستقیم، معنادار و روان رنجور خویی با خلاقیت رابطه معکوس و معنادار دارند. از بین صفات شخصیتی، تنها وجدانی بودن و روان رنجورخویی به طور معنادار توان پیش بینی خلاقیت را دارند. 

کلیدواژگان
صفات شخصیتی؛ خلاقیت؛ نوجوانان

دانلود مقاله

دسته : مقالات کارآفرینی (فارسی) , مقالات کارآفرینی , خلاقیت نویسنده : کلینیک تخصصی کارآفرینی تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲/مهر/۹۵