کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

کارآفرینی سازمانی، نوشته: رابرت دی. هیسریچ , کلودین کرنی، ترجمه: دکتر آرش خلیلی نصر, دکتر حجت طیران، انتشارات: داننشگاه تهران.


6

نحوه ایجاد روحیه کارآفرینی موثر در کل سازمان

دسته : کتب کارآفرینی(فارسی) , کتب کارآفرینی نویسنده : کلینیک تخصصی کارآفرینی تاریخ انتشار : پنجشنبه ۰۴/آذر/۹۵