کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

فرایند پژوهش در کارآفرینی


 پژوهش
 1. ایده یابی و تعیین نقطه شروع انجام تحقیق؛
 2. تبدیل ایده( نقطه شروع) اولیه به موضوع تحقیق( انتخاب موضوع تحقیق)؛
 3. انتخاب استاد راهنما و مشاور تحقیق؛
 4. بررسی مقدماتی ادبیات و پیشینه موضوع تحقیق؛
 5. تدوین طرح پیشنهادی تحقیق( پروپوزال تحقیق)؛
 6. بررسی نهایی ادبیات و پیشینه موضوع تحقیق؛
 7. تدوین اولین گزارش پیشرفت فرایند تحقیق؛
 8. بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق؛
 9. بیان گزاره های تحقیق: اهداف، فرضیات یا سوالات تحقیق؛
 10. مشخص کردن متغیرها، تعریف و مقیاس اندازه گیری آنها؛
 11. تدوین دومین گزارش پیشرفت فرایند تحقیق؛
 12. تعیین ابزار اندازه‌گیری تحقیق، روایی و پایایی آن؛
 13. مشخص کردن جامعه، نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه تحقیق؛
 14. انتخاب روش تحقیق؛
 15. گردآوری داده‌های تحقیق؛
 16. تدوین سومین گزارش پیشرفت فرایند تحقیق؛
 17. تنظیم و تلخیص دادهای تحقیق؛
 18. تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق؛
 19. نتیجه‌گیری از یافته های تحقیق؛
 20. تدوین گزارش نهایی و اشاعه یافته‌ها.

فایل اینفوگرافی فرایند پژوهش در کارآفرینی را اینجا تهیه کنید.