کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

فرایند راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه


مراحل راه اندازی کسب و کار(کلی)

مراحل راه اندازی کسب و کار(ویژه)

سنجش میزان آمادگی برای شروع کسب و کار

شروع کسب و کار

مدیریت کسب و کار

رشد و ارتقاء کسب و کار

خروج از کسب و کار

(1) ایده‌یابی و فرصت‌یابی کسب و کار

(2) برنامه‌ریزی و طراحی کسب و کار(تهیه BP و طرح امکان سنجی)

(3) تامین منابع انسانی(تشکیل تیم کاری)

(4) تامین منابع مالی و کالبدی(مادی)

(5) تاسیس شرکت

(6) راه‌اندازی و اداره‌ي کسب و کار

(7) توسعه‌ي کسب و کار