کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

انواع شرکت های دانش بنیان


شركت­هاي دانش­بنيان به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

  1. شرکت هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند
  2. شرکت هایی که دانشگاه ها نیز مالکیت دارند.

الف- در صورتي كه سهام دانشگاه كمتر از %50 باشد،‌ شركت دانش­بنيان، شركتي خصوصي است كه بايد تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شركت­ها ثبت شود. دانشگاه­ها و واحدهاي پژوهشي مي­توانند بر طبق قانون هيئت امناءها پس از تصويب هيئت امناء در شركت­هاي خصوصي سهامدار باشند و در بند الف ماده 48 قانون برنامه چهارم نيز به دولت اجازه داده شده است كه زمينه ساز و حامي تشكيل شركت­هاي غيردولتي توسعه فنّاوري و شركت­هاي خدمات مهندسي باشد.

ب- درصورتيكه سهام دانشگاه %50 يا بيشتر باشد، شركت دانش­بنيان، شركتي دولتي است. در بند الف ماده 154 قانون برنامه سوم توسعه كه در ماده 51 قانون برنامه چهارم نيز تنفيذ شده است، دانشگاه­ها و واحدهاي پژوهشي دولتي مصوب مي­توانند پس از تصويب هيئت امنا شركت دولتي تاسيس كنند مشروط به اينكه:

  •  خدمات اين شركت­ها صرفاً‌ در محدوده تحقيقات و خدمات علمي و فني باشد و دانشگاه را از اهداف اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نكند.
  •  حداكثر %49 سهام شركت، مي­تواند به اعضاي هيئت علمي، كارشناسان پژوهشي، تكنسينها و كاركنان همان دانشگاه يا مركز تحقيقاتي تعلق بگيرد.
  •  اساسنامه نمونه و يا خاص هريك از شركت­هاي دانش­بنيان ­دولتي و در هريك از دانشگاه­ها يا مراكز تحقيقاتي به پيشنهاد معاونت برنامه­ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری به تصويب هيئت وزيران مي­رسد.
  •  سهامداران و شركت دانش­بنيان دولتي از محدوديت قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس، دولت و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 مستثنا هستند.
  •  شرکت های دانش­بنیان با مالکیت 100 درصد اعضای هیات علمی دانشگاه­ها و موسسات پژوهشي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري تابع قانون تجارت بوده و بر اساس قوانین مذکور و با حمایت دولت تشکیل می­شوند.
  •  هر گونه معامله دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی دولتی با اين گونه شرکت­ها ممنوع است و کليه قراردادهای اين شرکت­ها بعد از پايان قرارداد با تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوری بر روی وب­گاه زير قرار می­گيرد:

www.irandoc.ac.ir