کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

زمینه های فعالیت شرکت های دانش بنیان


1- انجام پژوهش­هاي كاربردي و توسعه­ اي

2- ارائه خدمات تخصصي و مشاوره­اي (خدمات علمي،‌ تحقيقاتي و فني)

3- توليد محصولات با فنّاوري نوين(توسعه فنّاوري)

4- انجام خدمات نظارتي بر پروژه­هاي پژوهشي، ‌اجرائي و مشاوره­اي

5- ارایه خدمات توسعه کارآفرینی

6- ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد و توسعه کسب و کار

7- ارایه خدمات توسعه محصول جدید 

8- ارایه خدمات ایجاد و توسعه خوشه های کسب و کار

9- تشخیص فرصت های کارآفرینی

10- انجام خدمات توسعه فنّاوری

11- انجام خدمات ورود کسب و کارها به بازار بین الملل و جهانی کردن آنها

12- برنامه ریزی و اجرای طرحهای توسعه کارآفرینی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی