کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

انواع کارآفرینی


1. انواع کارآفرینی بر اساس شیوه عملکردی (مستقل، سازمانی، شرکتی، اشتراکی، جمعی، دولتی

2. انواع کارآفرینی بر اساس فناوری های اطلاعاتی (تکنولوژی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، از راه دور، اینترنتی، اطلاعاتی، دانش

3.انواع کارآفرینی بر اساس حوزه های مختلف ( آموزش و پرورش، آموزش عالی( دانشگاهی)، کشاورزی، گردشگری، جزایی، سیاسی، اقتصادی، ارزشی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و مدنی، سبز، سلامت

4. انواع کارآفرینی بر اساس کارآفرینی اقلیت ها( زنان، قومی یا نژادی، مهاجرتی، سالخوردگان

5. انواع کارآفرینی بر اساس کارآفرینی مبتنی بر خانه و خانواده( خانگی، خانوادگی، زوجی

6. انواع کارآفرینی بر اساس شخصیت و زمینه های رفتاری( افزارمند یا صنعت گر، انسان مدار، پاسخ گو، پایدار

7. انواع کارآفرینی بر اساس گستره فعالیت(بین المللی، روستایی

8. انواع دیگر کارآفرینی (در حال ظهور، تازه کار، عادی، سریالی، سهامی)