کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

بخش مربوط به برنامه زمان بندي انجام طرح کسب و کار


در بخش برنامه زمان بندی کارآفرین می بایست زمان اتمام هریک از فعالیت ها را با کمک یک جدول زمان بندی به اطلاع سرمایه گذاران برساند. محدودیت های زمانی در نظر گرفته شده برای هریک از فعالیت ها، باید واقع بینانه باشد و ارتباط منطقی فعالیت ها نیز باید در نظر گرفته شود. در این بخش از طرح کسب و کار کارآفرین می بایست روش های مورد نیاز برای انجام هریک از فعالیت ها را به صورت مرحله به مرحله توضیح دهد. زمان بندی می تواند به صورت هفتگی، ماهانه یا فصلی باشد. کارآفرین باید توجه داشت باشد که زمان بندی تنها برای فعالیت های اولیه مانند طراحی و تهیه محصول، تشکیل تیم مدیریت، پیش بینی فروش، برنامه ریزی تولید و تصمیم گیری بازار انجام نمی شود بلکه برای فعالیت های دیگر نیز انجام می شود، که برخی از این فعالیت ها عبارتند از:

  • تشکیل پروژه اقتصادی یا تکمیل طرح های اولیه؛
  • استخدام نمایندگان فروش؛
  • نمایش محصول در نمایشگاه های تبلیغاتی؛
  • امضای قراردادبا توزیع کنندگان و فروشندگان؛
  • سفارش میزان محصولات تولیدی؛
  • دریافت اولین سفارشات؛
  • پرداخت اولین حساب های پرداختی.

در برنامه زمانی و عملیات اجرایی طرح کسب و کار، کارآفرین می بایست برای هریک از مراحل انجام طرح موارد زیر را تعیین نماید:

 1. تاریخ تقریبی شروع فعالیت؛

 2. مدت زمان لازم جهت اجرای طرح؛

 3. میزان اقدامات انجام شده.