کلینیک تخصصی کارآفرینی پارس اندیش

Pars-Andish

porsesh

پرسشنامه نهادینه سازی آینده پژوهی در آموزش های کارآفرینی

12,000 تومان
porsesh

پرسشنامه نقش کارآفرینی و اشتغال بر آسیب های زیست محیطی

5,000 تومان
porsesh

پرسشنامه گرایش و نگرش به آسیب های اجتماعی

4,000 تومان
porsesh

پرسشنامه گرایش به کارآفرینی، اشتغال دستمزدی و مشاغل کاذب

7,000 تومان
پرسشنامه مدیریت مبتنی بر ارزش

پرسشنامه مدیریت مبتنی بر ارزش

7,000 تومان
پرسشنامه  ویژگی های زنجیره تأمین برای خط تولید

پرسشنامه ویژگی های زنجیره تأمین برای خط تولید

5,000 تومان
پرسشنامه نظر مدیران لجستیک درباره استخدام افراد

پرسشنامه نظر مدیران لجستیک درباره استخدام افراد

5,000 تومان
پرسشنامه مهارت های مدیران ارشد لجستیک

پرسشنامه مهارت های مدیران ارشد لجستیک

5,000 تومان
پرسشنامه معیارهای انتخاب عرضه کننده

پرسشنامه معیارهای انتخاب عرضه کننده

5,000 تومان
پرسشنامه مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای

پرسشنامه مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای

5,000 تومان
پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین

پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین

5,000 تومان
پرسشنامه مدیریت ارزش

پرسشنامه مدیریت ارزش

5,000 تومان
پرسشنامه قابلیت ها برای زنجیره تأمین و لجستیک

پرسشنامه قابلیت ها برای زنجیره تأمین و لجستیک

5,000 تومان
پرسشنامه عملکرد توزیع کنندگان

پرسشنامه عملکرد توزیع کنندگان

5,000 تومان
پرسشنامه زنجیره ارزش

پرسشنامه زنجیره ارزش

5,000 تومان
پرسشنامه روابط در زنجیره تأمین

پرسشنامه روابط در زنجیره تأمین

5,000 تومان
پرسشنامه روابط با عرضه کننده در زنجیره تأمین

پرسشنامه روابط با عرضه کننده در زنجیره تأمین

5,000 تومان
پرسشنامه تهیه و تدارک پایدار

پرسشنامه تهیه و تدارک پایدار

5,000 تومان
پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک

پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک

5,000 تومان
پرسشنامه انتخاب شریک در زنجیره تأمین

پرسشنامه انتخاب شریک در زنجیره تأمین

5,000 تومان